Wedstrijdreglement Gyas-Hunze Race 2024

Artikel 1. Reglementen algemeen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.
 2. Aanwijzingen van juryleden, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Mochten de aanwijzingen niet worden opgevolgd dan volgen er disciplinaire maatregelen naar oordeel van het Hoofd van de Jury. 
 3. Juryleden zijn ten alle tijde gerechtigd om waarschuwingen of disciplinaire maatregelen op te leggen volgens RvR artikel 75.
 4. Alle genoemde bepalingen zijn van toepassing op het hele weekend.

Artikel 2. Organisatie

 1. Wedstrijdleiding: Peer Wubbolts ( +31628791122)
 2. Wedstrijdleiding: Todi Eras ( +31645988881)

Email: wedstrijdleiding@gyashunze.nl

 1. Veiligheidscoördinator: Joran Timmermans
 2. Hoofd van de Jury: Maarten Winters

Artikel 3. Bokalen

 1. De Gyas-Hunze Race is onderdeel van de Vlietbokaal (4+) en De Bokaal der Clubquadrupples (Cl4*).

Artikel 4Wedstrijd

 1. De Gyas-Hunze Race is een competitiewedstrijd van een 2400 meter, die op zowel de zaterdag als de zondag wordt verroeid.
 2. De Gyas-Hunze Race is een tijdrace op het Verbindingskanaal in Groningen.

Artikel 5. Deelname

 1. Voor alle velden geldt dat deze alleen open staan voor competitieroeiers, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR. 
 2. a Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals die zijn beschreven in Art. 8 RvR. 

b. Een ieder die deelneemt aan de wedstrijd (roeiend dan wel sturend) wordt sterk geadviseerd om warme kleding te dragen, met betrekking tot de koude temperaturen die zich geregeld voordoen in februari. Het dragen van warme kleding is de eigen verantwoordelijkheid van de roeier.

 • Als een veld minder dan drie inschrijvingen kent, is het aan de wedstrijdorganisatie om te bepalen of dit veld door zal gaan en of er blikken worden uitgereikt als het veld toch wordt verroeid.
 • Voor het Rela-C2+ veld moet op verzoek van de Gyas-Hunze Commissie fysiek bewijs worden geleverd van de relatie, in de vorm die zij geschikt achten. Het besluit van de commissie is bindend.

Artikel 6. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven gaat via de KNRB. De inschrijving opent 26 januari 2024 om 12:00. De inschrijving sluit 16 februari 2024 om 20:00. Het wijzigen van een inschrijving is mogelijk tot 19 februari 2024 12:00 uur. Zorg dat op dat moment bij elke ploeg een boot vermeld staat in verband met de loting. De loting is dezelfde dag om 20.00 uur op het Bootenhuysch van A.G.S.R. Gyas. Als er hierna nog wijzigingen zijn, moeten deze gemaild worden naar wedstrijdleiding@gyashunze.nl
 2. Voor bijschrijvingen na 17 februari wordt 5 euro administratiekosten per ploeg gerekend. Bij een bijschrijving moet er toestemming worden gegeven van alle deelnemende ploegen in het desbetreffende veld. 
 3. Voor wijzigingen na 20 februari 12:00 worden 5 euro administratiekosten per ploeg gerekend.

Artikel 7. Inschrijfgelden

 1. De inschrijfgelden per ploeg bedragen voor: fuifnummer €21; senior twee €24; senior vier €51; klassementsvier €51; senior acht €56.
 1. Inschrijfgelden worden gefactureerd bij de desbetreffende vereniging. Deze worden na afloop van de race verstuurd. Hierin worden ook eventuele boetes voor ongeldige terugtrekkingen, wijzigingen na de deadlines, bijschrijvingen en beschadigen of het niet inleveren van rugnummers aan toegevoegd.

Artikel 8. Poule indeling

 1. Voor de vier-met velden van de vlietbokaal en de onervaren C4+ velden geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
  a. I) In de vier-met velden van de vlietbokaal zitten er maximaal 12 ploegen per veld.  Indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12, wordt alleen de laatste poule in aantal aangepast. Deze wordt verkleind tot een minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule. De laatste poule is dan groter dan 12 ploegen.
  II) De ploegen van de vier-met velden van de vlietbokaal worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking, welke plaatsvindt na de sluiting van inschrijvingen, maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1; daaropvolgende in poule 2 etc.

b. De onervaren C4+ velden worden tevens ingedeeld in poules. Iedere poule heeft een maximum van 20 boten, welke willekeurig zullen worden verdeeld. De poules zullen evenredig worden opgevuld in het geval dat het maximum van inschrijvingen niet wordt bereikt. De verdeling van deze poules zal plaatsvinden na het sluiten van de inschrijvingen, maar vóór de loting. 

Artikel 9. Stuurinstructie

 1. De stuur dient de stuurinstructie te volgen. Voor alle velden is dit verplicht. Deze kan online worden gevolgd in de vorm van een instructievideo en een bijbehorende vragenlijst. Deze vragenlijst dient voldoende te worden ingevuld om als stuurman deel te kunnen nemen aan de race. Dit moet gebeurd zijn minimaal 2 uur voor de start. Zowel video als vragenlijst zijn te vinden op de website www.gyashunze.nl.
 2. Bij het niet volgen van de stuurinstructie kan de organisatie de desbetreffende ploeg een disciplinaire maatregel geven.
 3. Indien de organisatie de stuur onbekwaam acht, heeft de organisatie de mogelijkheid om disciplinaire maatregelen te nemen (zie Artikel 20).

Artikel 10. Aanmelden

 1. De competitiecommissaris van iedere vereniging dient de rugnummers voor eigen ploegen op te halen. Zij kunnen zich hiervoor melden op het Boothuys van Gyas op de beide wedstrijddagen. Ploegen melden zich dus bij eigen competitiecommissaris of competitiecommissie. De competitiecommesaris is ook verantwoordelijk voor het terugleveren van alle rugnummers op het Bootenhuys van Gyas.
 2. De boete voor het beschadigen of niet inleveren van een set rugnummers bedraagt tien euro per deelnemende ploeg en wordt achteraf na de wedstrijd gefactureerd bij de desbetreffende competitiecommissaris

Artikel 11. Vlotten

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij het vlot.
Deelnemende ploegen dienen alle aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n) op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, naar inzien van de commissie in overleg met de Hoofd van de Jury (zie artikel 20).

2. Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien.

Artikel 12. Oproeien

 1. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie (zie Artikel 20). 

a. Voor C4+-en en C2+-en geldt dat de uiterste uitzettijd (T0-tijd), 45 minuten voor de start ligt. Ploegen die starten vanuit Gyas, kunnen niet later vertrekken dan deze tijd en zullen dan ook niet meer mogen oproeien.

b. Voor C4+-en en C2+-en geldt een uiterste T1-tijd van 30 minuten voor de starttijd ter hoogte van de Eelderbrug (tegenover de Hunze).

c. Voor alle andere ploegen die vanaf Gyas vertrekken, is deze T0-tijd 30 minuten voor de start. Ook hier geldt dat na het verstrijken van deze tijd, er niet meer opgeroeid mag worden.

d. Voor alle andere ploegen die vanaf Gyas vertrekken geldt een uiterste T1-tijd van 20 minuten voor de start, ter hoogte van de Eelderbrug.

 1. Uiterste uitzettijd (T0-tijd) en uiterste tijd Eelderbrug (T1-tijd): Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze ten alle tijde teruggestuurd worden.
 2. Iedere ploeg dient minimaal 10 minuten voor de starttijd, voorbij de Berlagerbrug (T2-tijd) te zijn.
 3. Oproeiende ploegen mogen de Eelderbrug pas passeren wanneer alle boten van de voorgaande heat gefinisht zijn.
 4. Aan ploegen die te laat bij de start verschijnen, kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, waarbij uitsluiting van deelname nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort (zie Artikel 20).
 5. Als men in het startgebied gearriveerd is, mag deze niet meer worden verlaten.
 6. Het oplijnen in het oproeigebied begint 15 minuten voor de start van het blok.

Artikel 13. Start

 1. De startprocedure gaat middels een doorstart. De doorstart gaat zoals beschreven in Art.49 en Art.50 RvR.  
 2. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk, behalve als de Hoofd van de Jury het anders bepaalt.

Artikel 14. Race

 1. Het oplopen moet geschieden zoals beschreven in Art.53 RvR.
 2. Het is verboden stil te liggen op het wedstrijdparcours. Bij calamiteiten zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan mits dit mogelijk is in de desbetreffende situatie. Volg altijd de aanwijzingen van het jurylid hierin op.

Artikel 15. Finish

 1. De finish is voor het verenigingsgebouw van K.G.R. de Hunze.
 2. Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal het finish gebied uitroeien. Volg de instructies van de medewerkers op.
 3. Het is verboden stil te liggen in het finishgebied.
 4. Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het vlot, dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de vlotten.

Artikel 16. Protest

 1. Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art.76 in RvR. 
 2. Indien een ploeg een protest wil indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door middel van het opsteken van één arm van de stuur. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de wedstrijdleiding op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de desbetreffende heat is gefinisht.
 3. Een protest indienen is alleen mogelijk als de stuurlieden instructie/toets gemaakt is.

Artikel 17. Prijsuitreiking

 1. De uitreiking van blikken aan de nummers zal plaatsvinden op de K.G.R. de Huze aan het eind van de dag dat deze nummers verroeid zijn.
 2. Bij minder dan drie inschrijvingen zullen er geen blikken uitgereikt worden.

Artikel 18. Wedstrijdverloop

 1. Er wordt met een tussenpozen van 30 seconden per boot gestart vanuit een doorstart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. 
 2. Er is een inhaalverbod tussen de Oosterhavenbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours) en de Trompbrug (derde brug van het wedstrijdparcours).
 3. Bij de Oosterbrug (vierde brug van het wedstrijdparcours) mag door beide bruggaten gepasseerd worden.
 4.  De Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) kan en mag uitsluitend door het gat aan stuurboordzijde gepasseerd worden.
 5. Tussen de Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) en de Emmabrug (zevende brug van het wedstrijdparcours) is inhalen toegestaan, maar zeer riskant. 
 6. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De oplopende ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan. Hier worden de regels uit het RVR nagevolgd
 7. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. 
 8. Een uitzondering op Artikel 7 geldt wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met slechts één beschikbaar bruggat. De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre moet uitstellen.
 9. Juryleden hebben de autoriteit om te beslissen over voorrang waar nodig wordt geacht als het de race een eerlijker verloop biedt, of als er kans is op een calamiteit 

Artikel 19. Terugtrekking

 1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft niet te zullen starten. 
 2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd. 
 3. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.
 4. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider – is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een minimum van € 35.

Artikel 20. Diciplinaire maatregelen

Indien er een disciplinaire maatregel wordt genomen omtrent het: sturen, oproeien of vlotten, zal dit nader bepaald worden door de wedstrijdleiding in overleg met de kamprechters en kan zich uiten in de vorm van;

a. Tijdstraf van 7 seconden

b. Uitsluiting van de ploeg, deze uitsluiting kan plaatsvinden zowel voor de start van de race als naderhand in de vorm van een DNF.