Reglement

Bepalingen Gyas-Hunze Race 2020

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De wedstrijd wordt gevaren volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB.
 2. Aanwijzingen van kamprechters, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Mochten de aanwijzingen niet worden opgevolgd dan volgen er disciplinaire maatregelen naar oordeel van het Hoofd van de Jury.
 3. Kamprechters zijn ten alle tijde gerechtigd om waarschuwingen of disciplinaire maatregelen op te leggen.
 4. Artikel 1 tot en met artikel 13 zijn voor beide dagen van toepassing. 

 

Artikel 2. Bokalen

De wedstrijd is onderdeel van de Vlietbokaal (4+) en De Bokaal der Clubquadrupples (Cl4*).

 

Artikel 3. Wedstrijd

 1. De wedstrijd bestaat uit een 2500 meter op de zaterdag en een 420 meter sprint op de zondag door de grachten van Groningen.
 2. De 420 meter sprint op zondag wordt verroeid door alle inschrijvingen in de klassementsnummers (C4+, 4+ en Cl4*).
 3. De uitslag van het klassement (voor C4+, 4+ en Cl4*) wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de 2,5km op de zaterdag en de 420 meter op de zondag. Voor de einduitslag worden de tijden van beide afstanden verrekend naar een 1000 meter tijd en bij elkaar opgeteld. Deze opgetelde tijden bepalen de rangorde.

 

Artikel 4.1 Deelname

 

 1. Voor alle velden geldt dat deze alleen open staan voor competitieroeiers, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals die zijn beschreven in Art. 8 RvR.
 3. Een ieder die deelneemt aan de wedstrijd (roeiend dan wel sturend) wordt verwacht warme kleding te dragen in verband met de kou. Voorafgaand aan de race bestaat de kans dat er stilgelegen moet worden. Als de organisatie signaleert dat hier niet aan wordt voldaan, is ieder lid van de organisatie, met inbegrip van kamprechters, gerechtigd om uitsluiting van de race op te leggen, zolang er niet aan de kledingvoorschriften wordt voldaan.
 4. Als een veld minder dan drie inschrijvingen kent, is het aan de wedstrijdorganisatie om te bepalen of dit veld door zal gaan en of er blikken worden uitgereikt als het veld toch wordt verroeid.
 5. Een ploeg (stuur niet meegerekend) startend in een Mix-veld bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen.
 6. Voor het Rela-C2+ veld moet op verzoek van de Gyas-Hunze Commissie fysiek bewijs worden geleverd van de relatie, in de vorm die zij geschikt achten. Het besluit van de commissie is bindend.

 

 

Artikel 4.2 Inschrijving

 

 1. Inschrijven gaat via de KNRB. De inschrijving opent 31 januari 2020 om 12:00. De inschrijving sluit 21 februari 2020 om 20:00. Het wijzigen van een inschrijving is mogelijk tot maandag 24 februari 12:00 uur. Zorg dat op dat moment bij elke ploeg een boot vermeld staat in verband met de loting. De loting is dezelfde dag om 20.00 uur op het Bootenhuysch van A.G.S.R. Gyas. Als er hierna nog wijzigingen zijn, moeten deze gemaild worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Voor bijschrijvingen na 21 februari wordt 5 euro administratiekosten per ploeg gerekend.
 
 

Artikel 5. Poule indeling

 1. Voor het (erv)4+ veld geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
 2. Er zitten 12 ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12 wordt alleen de laatste poule aangepast. Deze wordt verkleind tot een minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule. De laatste poule is dan groter dan 12 ploegen.
 3. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van inschrijvingen, maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1; daaropvolgende in poule 2 etc.

 

Artikel 6. Stuurinstructie

 1. De stuur dient de stuurinstructie te volgen, voor alle velden is dit verplicht. Deze is te volgen op A.S.G.R. Gyas. De momenten waarop deze geacht worden gevolgd te worden, worden op de Gyas-Hunze site vermeld,
 2. Indien de organisatie de stuur onbekwaam acht heeft de organisatie de mogelijkheid om disciplinaire maatregelen te nemen.
 

 

Artikel 7. Aanmelden

 1. Ploegen die instappen bij Gyas (GYA) moeten zich melden bij Gyas. Ploegen die instappen bij de kade (KADE) of de Hunze (HUN) moeten zich melden bij de Hunze. Let er op dat je je op de goede plek meldt, anders is er geen rugnummer voor je aanwezig.
 2. De borg voor een set rugnummers bedraagt tien euro per deelnemende ploeg. Indien de rugnummers incompleet of beschadigd worden ingeleverd wordt de borg niet teruggegeven.

 

Artikel 8. Vlotten

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij het vlot.
 2. Deelnemende ploegen dienen alle aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n) op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, naar inzien van de commissie in overleg met de hoofd van de jury.
 3. Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien.

 

 

Artikel 9. Oproeien

 1. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie.

a. Voor C4+-en en C2+-2en geldt dat deze 45 minuten voor de start dienen te zijn begonnen met oproeien voorbij het botenhuis van de Hunze.

b. Voor alle andere ploegen geldt dat deze 30 minuten voor de start dienen te zijn begonnen met oproeien voorbij het botenhuis van de Hunze. 

2. Uiterste oproeidtijd (T1-tijd): Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze ten alle tijde teruggestuurd worden.

3. Iedere ploeg dient minimaal 10 minuten voor de starttijd, voorbij de Berlagebrug te zijn.

4. Oproeiende ploegen mogen de Eelderbrug pas passeren wanneer alle boten van de voorgaande heat gefinisht zijn.

5.  Aan ploegen die te laat bij de start verschijnen, kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, waarbij uitsluiting van deelname nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.

6. Als men in het startgebied gearriveerd is, mag deze niet meer worden verlaten. Mocht deze zonder toestemming worden verlaten dan kunnen er disciplinaire maatregelingen worden opgelegd.

 

 

Artikel 10. Start

 1. De start is een doorstart. De doorstart gaat zoals beschreven in art.49 en art.50 RvR.
 2. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk, behalve als de hoofd van de jury het anders bepaalt.

 

 

Artikel 11. Race

 1. Het oplopen moet geschieden zoals beschreven in Art.50 RvR.
 2. Het is verboden stil te liggen op het wedstrijdparcours. Bij calamiteiten zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.
 

 

Artikel 12. Finish

 1. De finish is voor het verenigingsgebouw van De Hunze.
 2. Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal doorroeien. Volg de instructies van de medewerkers op.
 3. Het is verboden stil te liggen in het finishgebied.
 4. Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het vlot, dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de vlotten.

 

Artikel 13. Protest

 1. Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art.74 in RvR.
 2. Indien je een protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van de stuur van de ploeg. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de heat is gefinisht.
 

 

Artikel 14. Prijsuitreiking

 1. Op zaterdag worden blikken uitgereikt aan de nummers die niet meedoen aan de tweekamp, met meer dan twee inschrijvingen. Bij minder dan drie inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen en bekijken of er blikken vergeven worden.
 2. De prijsuitreiking voor de nummers die meedoen aan de tweekamp vindt plaats op zondag, nadat de laatste heat geroeid is.

 

Artikel 15. Zaterdag

 1. Er wordt met tussenpozen van 30 seconden per boot gestart vanuit een doorstart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald.
 2. Er is een inhaalverbod tussen de Oosterhavenbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours) en de Trompbrug (derde brug van het wedstrijdparcours).
 3. Het is niet toegestaan in te halen bij de volgende bruggen:
  A. Oosterhavenbrug
  (eerste brug van het wedstrijdparcours)
  B. Trompbrug(tweede brug van het wedstrijdparcours)
 4. Bij de Oosterbrug (vierde brug van het wedstrijdparcours) mag door beide bruggaten gepasseerd worden.
 5. De Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) kan en mag uitsluitend door het gat aan stuurboordzijde gepasseerd worden.
 6. Tussen de Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) en de Emmabrug (zevende brug van het wedstrijdparcours) is inhalen toegestaan, maar zeer riskant.
 7. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De oplopende ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan. Hier worden de regels uit het RVR nagevolgd
 8. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 9. Een uitzondering op artikel 7 geldt wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met slechts één beschikbaar bruggat. De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre moet uitstellen.
 10. Kamprechters hebben de authoriteit om te beslissen over voorrang waar nodig wordt geacht als het de race een eerlijker verloop biedt, of als er kans is op een calamiteit

 

Artikel 16. Zondag

 1. De ploegen met even rugnummers, roeien aan bakboordwal. De ploegen met oneven rugnummers roeien aan stuurboordwal.
 2. Ploegen worden geacht om tijdens de race aan hun eigen kant van de gracht te blijven roeien.
 3. Ploegen die aan bakboordszijde starten, dienen het bruggat aan bakboordzijde te nemen. Ploegen die aan stuurboordszijde starten, nemen het bruggat aan stuurboordszijde.
 4. Er wordt boord aan boord gestart.
 5. Na het passeren van de Werkmanbrug worden beide ploegen door de aligneur recht gelegd. Op aangeven van de vlag van de starter die op de kade staat, starten de ploegen. De ploegen krijgen dezelfde tijdpuls, deze tijdpuls wordt gegeven op het moment dat het startsignaal is gegeven. Ploegen krijgen bij de finish hun eigen tijdpuls toegekend.
 6. Tijdens het oproeien mag niet voorbij de Herebrug worden geroeid. Indien dit wel wordt gedaan, volgen er disciplinaire maatregelen.

 

Artikel 17. Terugtrekking

 1.  Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft niet te zullen starten. 
 2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een arts die daarvoor de wedstrijdgevende organisatie is verzocht, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld van minimum 15 euro. 
 4. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht - zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider - is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een minimum van 35 euro.