Wedstrijdbepalingen

Artikel 1. Reglementen algemeen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.
 2. Aanwijzingen van kamprechters, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Mochten de aanwijzingen niet worden opgevolgd dan volgen er disciplinaire maatregelen naar oordeel van het Hoofd van de Jury. 
 3. Kamprechters zijn ten alle tijde gerechtigd om waarschuwingen of disciplinaire maatregelen op te leggen.
 4. Alle genoemde bepalingen zijn van toepassing op het hele weekend.

Artikel 2. Organisatie

 1. Wedstrijdleiding: Rosan Lemans ( +31683909612)
 2. Wedstrijdleiding: Bjorn de Boer ( +31634419004)
 3. Veiligheidscoördinator: Joran Timmermans
 4. Hoofd van de Jury: Maarten Winters

Artikel 3. Bokalen

 1. De Gyas-Hunze race is onderdeel van de Vlietbokaal (4+) en De Bokaal der Clubquadrupples (Cl4*).

Artikel 4. Wedstrijd

 1. De Gyas-Hunze race is een competitiewedstrijd van een 2500 meter op de zaterdag of zondag.
 2. De Gyas-Hunze race is een achtervolgingsrace op het Verbindingskanaal in Groningen.

Artikel 5. Deelname

 1. Voor alle velden geldt dat deze alleen open staan voor competitieroeiers, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR. 
 2. a Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals die zijn beschreven in Art. 8 RvR. 

b. Een ieder die deelneemt aan de wedstrijd (roeiend dan wel sturend) is verplicht warme kleding te dragen in verband met de kou. Als de organisatie signaleert dat hier niet aan wordt voldaan, is ieder lid van de organisatie, met inbegrip van kamprechters, gerechtigd om uitsluiting van de race op te leggen, zolang er niet aan de kledingvoorschriften wordt voldaan. 

 • Als een veld minder dan drie inschrijvingen kent, is het aan de wedstrijdorganisatie om te bepalen of dit veld door zal gaan en of er blikken worden uitgereikt als het veld toch wordt verroeid.
 • Een ploeg (stuur niet meegerekend) startend in een Mix-veld bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen..
 • Voor het Rela-C2+ veld moet op verzoek van de Gyas-Hunze Commissie fysiek bewijs worden geleverd van de relatie, in de vorm die zij geschikt achten. Het besluit van de commissie is bindend.

Artikel 5. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven gaat via de KNRB. De inschrijving opent 31 januari 2020 om 12:00. De inschrijving sluit 21 februari 2020 om 20:00. Het wijzigen van een inschrijving is mogelijk tot maandag 24 februari 12:00 uur. Zorg dat op dat moment bij elke ploeg een boot vermeld staat in verband met de loting. De loting is dezelfde dag om 20.00 uur op het Bootenhuysch van A.G.S.R. Gyas. Als er hierna nog wijzigingen zijn, moeten deze gemaild worden naar wedstrijdleiding@gyashunze.nl
 2. Voor bijschrijvingen na 21 februari wordt 5 euro administratiekosten per ploeg gerekend.

Artikel 6. Poule indeling
1. Voor de velden van de Vlietbokaal geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
2. Er zitten 12 ploegen in elke poule. Indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12, wordt alleen de laatste poule aangepast. Deze wordt verkleind tot een minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule. De laatste poule is dan groter dan 12 ploegen.
3. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van inschrijvingen, maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1; daaropvolgende in poule 2 etc.

Artikel 7. Stuurinstructie

 1. De stuur dient de stuurinstructie te volgen, voor alle velden is dit verplicht. Deze is normalerwijze te volgen op Gyas. Wegens corona is dit nog discutabel. Mogelijk wordt de stuurinstructie in 2021 online gegeven. De momenten waarop deze geacht worden gevolgd te worden, worden o.a. op de Gyas-Hunze site vermeld.
 2. Bij het niet volgen van de stuurinstructie kan de organisatie de desbetreffende ploeg diskwalificeren.
 3. Indien de organisatie de stuur onbekwaam acht heeft de organisatie de mogelijkheid om disciplinaire maatregelen te nemen. 

Artikel 8. Aanmelden

 1. Ploegen die instappen bij Gyas (GYA) moeten zich melden bij Gyas. Ploegen die instappen bij de kade (KADE) of de Hunze (HUN) moeten zich melden bij de Hunze. Let er op dat je je op de goede plek meldt!
 2. De borg voor een set rugnummers bedraagt tien euro per deelnemende ploeg. Indien de rugnummers incompleet of beschadigd worden ingeleverd wordt de borg niet teruggegeven.

Artikel 9. Vlotten

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij het vlot. 

2. Deelnemende ploegen dienen alle aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n) op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, naar inzien van de commissie in overleg met de Hoofd van de Jury.
3. Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien.

Artikel 10. Oproeien

 1. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie. 

a. Voor C4+-en en C2+-2en geldt dat de uiterste oproeitijd (T1-tijd), 45 minuten voor de start ligt. Ploegen die starten vanuit Gyas, kunnen niet later vertrekken dan deze tijd en zullen dan ook niet meer mogen oproeien.

b. Voor alle andere ploegen die vanaf Gyas vertrekken, is deze T1-tijd 30 minuten voor de start.  

2. Uiterste oproeitijd (T1-tijd): Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze ten alle tijde teruggestuurd worden.

3. Iedere ploeg dient minimaal 10 minuten voor de starttijd, voorbij de Berlagebrug te zijn. 

4. Oproeiende ploegen mogen de Eelderbrug pas passeren wanneer alle boten van de voorgaande heat gefinisht zijn.

5.  Aan ploegen die te laat bij de start verschijnen, kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, waarbij uitsluiting van deelname nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.

6. Als men in het startgebied gearriveerd is, mag deze niet meer worden verlaten. Mocht deze zonder toestemming worden verlaten dan kunnen er disciplinaire maatregelingen worden opgelegd.

 

Artikel 11. Start

 1. De start is een doorstart. De doorstart gaat zoals beschreven in art.49 en art.50 RvR.  
 2. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk, behalve als de Hoofd van de Jury het anders bepaalt.

Artikel 12. Race

 1. Het oplopen moet geschieden zoals beschreven in Art.50 RvR.
 2. Het is verboden stil te liggen op het wedstrijdparcours. Bij calamiteiten zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan mits dit mogelijk is in de desbetreffende situatie. Luister altijd naar je kamprechter.

Artikel 13. Finish

 1. De finish is voor het verenigingsgebouw van De Hunze.
 2. Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal doorroeien. Volg de instructies van de medewerkers op.
 3. Het is verboden stil te liggen in het finishgebied.
 4. Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het vlot, dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de vlotten.

Artikel 14. Protest

 1. Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art.74 in RvR. 
 2. Indien je een protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van de stuur van de ploeg. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de heat is gefinisht.

Artikel 15. Prijsuitreiking

 1. Op zaterdag worden blikken uitgereikt aan de nummers die niet meedoen aan de tweekamp, met meer dan twee inschrijvingen. Bij minder dan drie inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen en bekijken of er blikken vergeven worden.
 2. De prijsuitreiking voor de nummers die meedoen aan de tweekamp vindt plaats op zondag, nadat de laatste heat geroeid is.

Artikel 16. Zaterdag

 1. Er wordt met een tussenpoze van 30 seconden per boot gestart vanuit een doorstart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. 
 2. Er is een inhaalverbod tussen de Oosterhavenbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours) en de Trompbrug (derde brug van het wedstrijdparcours).
 3. Het is niet toegestaan in te halen bij de volgende bruggen:
 4. Oosterhavenbrug (eerste brug van het wedstrijdparcours)
 5. Trompbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours)

3. Bij de Oosterbrug (vierde brug van het wedstrijdparcours) mag door beide bruggaten gepasseerd worden.

4. De Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) kan en mag uitsluitend door het gat aan stuurboordzijde gepasseerd worden.

5. Tussen de Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) en de Emmabrug (zevende brug van het wedstrijdparcours) is inhalen toegestaan, maar zeer riskant. 

6. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De oplopende ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan. Hier worden de regels uit het RVR nagevolgd

7. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg. 

8. Een uitzondering op artikel 7 geldt wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met slechts één beschikbaar bruggat. De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre moet uitstellen.

9. Kamprechters hebben de autoriteit om te beslissen over voorrang waar nodig wordt geacht als het de race een eerlijker verloop biedt, of als er kans is op een calamiteit 

Artikel 17. Terugtrekking

 1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen geeft niet te zullen starten. 
 2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het inschrijfgeld verschuldigd. 
 3. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door een arts die daarvoor door de wedstrijdgevende organisatie is verzocht, is behalve het inschrijfgeld een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15.
 4. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden. Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval van overmacht – zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider – is behalve het inschrijfgeld een boete verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een minimum van € 35.