Reglement

Bepalingen Gyas-Hunze Race 2019

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De wedstrijd wordt gevaren volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB.
 2. Aanwijzingen van kamprechters, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Mochten de aanwijzingen niet worden opgevolgd dan volgen er disciplinaire maatregelen naar oordeel van het Hoofd van de Jury.
 3. Kamprechters zijn ten alle tijde gerechtigd om waarschuwingen of disciplinaire maatregelen op te leggen.
 4. Artikel 1 tot en met artikel 13 zijn voor beide dagen van toepassing.

 

Artikel 2. Bokalen

De wedstrijd is onderdeel van de Vlietbokaal (4+) en De Skøll Bokaal der Clubquadrupples (Cl4*).

 

Artikel 3. Wedstrijd

1.     De wedstrijd bestaat uit een 2500 meter op de zaterdag en een 400 meter sprint op de zondag door de grachten van Groningen.

2.     De 400 meter sprint op zondag wordt verroeid door alle inschrijvingen in de klassementsnummers (C4+, 4+ en Cl4*).

3.     De uitslag van het klassement (voor C4+, 4+ en Cl4*) wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de 2,5km op de zaterdag en de 400 meter op de zondag. Voor de einduitslag wordt de tijd op de 400m verdrievoudigd en bij de tijd op 2500 meter opgeteld. Deze opgetelde tijd bepaalt de rangorde.

artikel 4.1 Deelname

 1. Voor alle velden geldt dat deze alleen open staan voor competitieroeiers, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR.
  1. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals die zijn beschreven in Art. 8 RvR.
  2. Een ieder die deelneemt aan de wedstrijd (roeiend dan wel sturend) is verplicht warme kleding te dragen in verband met de kou. Als de organisatie signaleert dat hier niet aan wordt voldaan, is hij/zij gerechtigd je niet deel te laten nemen aan de race in deze kleding.

2.     Als een veld minder dan drie inschrijvingen kent, is het aan de wedstrijdorganisatie om te bepalen of dit veld door zal gaan .

 1. Een ploeg (stuur niet meegerekend) startend in een Mix-veld bestaat voor minstens de helft uit vrouwen.
 2. Voor het Rela-C2+ veld moet op verzoek van de Gyas-Hunze Commissie fysiek bewijs worden geleverd van de relatie, in de vorm die zij geschikt achten. Het besluit van de commissie is bindend.

Artikel 4.2 Inschrijving

 1. Inschrijven gaat via de KNRB. De inschrijving opent 14 februari 2019 om 12:00. De inschrijving sluit 14 februari 2019 om 20:00. Het wijzigen van een inschrijving is mogelijk tot maandag 18 februari 17.00 uur. Zorg dat op dat moment bij elke ploeg een boot vermeld staat in verband met de loting. De loting is dezelfde dag om 20.00 uur op het Bootenhuysch van A.G.S.R. Gyas. Als er hierna nog wijzigingen zijn, moeten deze gemaild worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Voor bijschrijvingen na 18 februari wordt 5 euro administratiekosten per ploeg gerekend.

Artikel 5. Poule-indeling

1.     Voor het (erv)4+ veld geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.

2.     Er zitten 12 ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12 wordt alleen de laatste poule aangepast. Deze wordt verkleind tot een minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule. De laatste poule is dan groter dan 12 ploegen.

3.     Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van inschrijvingen, maar vóór de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de laagste rang starten in poule 1; daaropvolgende in poule 2 etc.

Artikel 6. Stuurinstructie

 1. De stuur dient de stuurinstructie te volgen, voor 4*, 4+ en 8+ is dit verplicht. Deze is te volgen op A.S.G.R. Gyas.
 2. Indien de organisatie de stuur onbekwaam acht heeft de organisatie de mogelijkheid om disciplinaire maatregelen te nemen.

Artikel 7. Aanmelden

1.     Ploegen die instappen bij Gyas (GYA) moeten zich melden bij Gyas. Ploegen die instappen bij de kade (KADE) of de Hunze (HUN) moeten zich melden bij de Hunze. Let er op dat je je op de goede plek meldt, anders is er geen rugnummer voor je aanwezig!

2.     De borg voor een set rugnummers bedraagt tien euro per deelnemende ploeg. Indien de rugnummers incompleet of beschadigd worden ingeleverd wordt de borg niet teruggegeven.

Artikel 8. Vlotten

1.     Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij het vlot.

2.     Deelnemende ploegen dienen alle aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n) op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden.

3.     Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien.

 

Artikel 9. Oproeien

 1. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie.
  1. Voor C4+-en en C2+-2en geldt dat deze 45 minuten voor de start dienen te zijn begonnen met oproeien voorbij het botenhuis van de Hunze.
  2. Voor alle andere ploegen geldt dat deze 30 minuten voor de start dienen te zijn begonnen met oproeien voorbij het botenhuis van de Hunze.
 1. Uiterste oproeidtijd (T1-tijd): Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze ten alle tijde teruggestuurd worden.
 2. Iedere ploeg dient minimaal 10 minuten voor de starttijd, voorbij de Berlagebrug te zijn.
 3. Oproeiende ploegen mogen de Eelderbrug pas passeren wanneer alle boten van de voorgaande heat gefinisht zijn.
 4. Aan ploegen die te laat bij de start verschijnen, kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, waarbij uitsluiting van deelname nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort.
 5. Als men in het startgebied gearriveerd is mag deze niet meer worden verlaten. Mocht deze zonder toestemming worden verlaten dan kunnen er disciplinaire maatregelingen worden opgelegd.

Artikel 10. Start

 1. De start is een doorstart. De doorstart gaat zoals beschreven in art.49 en art.50 RvR. 
 2. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

Artikel 11. Race

 1. Het oplopen moet geschieden zoals beschreven in Art.50 RvR.
 2. Het is verboden stil te liggen op het wedstrijdparcours. Bij calamiteiten zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.

Artikel 12. Finish

1.     De finish is voor het verenigingsgebouw van De Hunze.

2.     Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal doorroeien. Volg de instructies van de medewerkers op.

3.     Het is verboden stil te liggen in het finishgebied.

4.     Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het Hunze/wisselvlot, dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de vlotten.

Artikel 13. Protest

 1. Protest aantekenen zal geschieden zoals beschreven in Art.74 in RvR.
 2. Indien je een protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van de stuur van de ploeg. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de heat is gefinisht.

Artikel 14. Prijsuitreiking

1.     Op zaterdag worden blikken uitgereikt aan de nummers die niet meedoen aan de tweekamp, met meer dan twee inschrijvingen. Bij minder dan drie inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen.

2.     De prijsuitreiking voor de nummers die meedoen aan de tweekamp vindt plaats op zondag, nadat de laatste heat geroeid is.

Artikel 15. Zaterdag

 1. Er wordt om de 30 seconden vliegend gestart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. Bij achten is dit startverschil groter.
 2. Er is een inhaalverbod tussen de Oosterhavenbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours) en de Trompbrug (derde brug van het wedstrijdparcours).
 3. Het is niet toegestaan in te halen bij de volgende bruggen:
  1. Berlagebrug (eerste brug van het wedstrijdparcours)
  2. Oosterhavenbrug (tweede brug van het wedstrijdparcours)
  3. Trompbrug (derde brug van het wedstrijdparcours)

3.     Bij de Oosterbrug (vierde brug van het wedstrijdparcours) mag door beide bruggaten gepasseerd worden.

4.     De Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) kan en mag uitsluitend door het rechter gat gepasseerd worden.

5.     Tussen de Herebrug (vijfde brug van het wedstrijdparcours) en de Emmabrug (zevende brug van het wedstrijdparcours) is inhalen toegestaan, maar zeer riskant.

6.     De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De oplopende ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan.

7.     De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

8.     Een uitzondering op artikel 7 geldt wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met slechts één beschikbaar bruggat. De ploeg die het eerst bij een brug aankomt heeft altijd voorrang. Dit wil dus zeggen dat een oplopende ploeg haar inhaalmanoeuvre moet uitstellen.

9.     Kamprechters kunnen op een aantal plaatsen beslissen over voorrang.

Artikel 16. Zondag

 1. De ploeg die als eerste in de loting genoemd is, roeit aan de kant van de Hunze (dus aan stuurboord).
 2. Ploegen worden geacht om tijdens de race aan hun eigen kant van de gracht te blijven roeien.
 3. Ploegen die aan bakboordszijde starten, dienen het bruggat aan bakboordzijde te nemen. Ploegen die aan stuurboordszijde starten, nemen het bruggat aan stuurboordszijde.
 4. Er wordt boord aan boord gestart.
 5. Na het passeren van de Werkmanbrug worden beide ploegen door de aligneur recht gelegd. Op aangeven van de vlag van de starter die op de Werkmanbrug staat, starten de ploegen. De ploegen krijgen dezelfde tijdpuls, deze tijdpuls wordt gegeven op het moment dat de vlag van de starter omlaag is. Ploegen krijgen bij de finish hun eigen tijdpuls toegekend.
 6. Tijdens het oproeien mag niet voorbij de Herebrug worden geroeid. Indien dit wel wordt gedaan, volgen er disciplinaire maatregelen.