Reglement

Algemeen

 1. De 400 m sprint op zondag wordt verroeid door alle inschrijvingen in de klassementsnummers (C4+, 4+ en Cl 4*). Voor de Vlietbokaal (4+) en de Skøll Bokaal der Clubquadruples bokaal (Cl 4*) tellen beide uitslagen mee.
 2. De uitslag van het klassement (voor C4+, 4+ en Cl 4*) wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de 2,5km op de zaterdag en de 400m op de zondag. Voor de einduitslag wordt de tijd op de 400m verdrievoudigd en bij de tijd op 2,5km opgeteld. Deze opgetelde tijd bepaalt de rangorde.
 3. De velden 4+ Cat B. staan alleen open voor de ploegen die deelnemen aan het Vlietbokaal, conform de bepalingen van het Vlietbokaal
 4. Overige 4+ ploegen dienen ingeschreven te worden in de velden 4+ Cat. A
 5. Op zaterdag worden blikken uitgereikt aan niet-klassementsnummers met meer dan twee inschrijvingen. Bij minder dan drie inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen velden samen te voegen.
 6. De prijsuitreiking voor de klassementsnummers vindt plaats op zondag, nadat de laatste heat geroeid is. Hier wordt een blik uitgereikt aan de winnaars van het klassement.
 7. Rugnummers zijn te verkrijgen bij de wedstrijdtafel op het verenigingsgebouw van De Hunze of Gyas tegen betaling van € 10 borg. De rugnummers dienen opgehaald en ingeleverd te worden bij het verenigingsgebouw waar ingestapt wordt.
 8. Een ploeg die op de in het wedstrijdschema vermelde tijd niet aanwezig is op het vlot om in te stappen, waardoor de wedstrijd vertraging zal oplopen, zal de race niet meer mogen roeien.
 9. Uiterste oproeidtijd (T1-tijd): Als tijdens het oproeien blijkt dat een ploeg de start niet meer op tijd kan halen, mag deze ten alle tijde teruggestuurd worden.
 10. Oproeiende ploegen mogen de Eelderbrug pas passeren wanneer alle boten van de voorgaande heat gefinisht zijn.
 11. Zorg ervoor zeker tien minuten voor de start in het startgebied aanwezig te zijn.
 12. Als men in het startgebied gearriveerd is mag deze niet meer worden verlaten, mocht deze zonder toestemming worden verlaten met uitsluiting of maximaal vijftien strafseconden te bepalen door de jury.
 13. Tijdens de race niet stilliggen op het wedstrijdparcours, bij pech zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan gaan.
 14. De finish is voor het verenigingsgebouw van De Hunze.
 15. Nadat men de finish is gepasseerd, moet men aan bakboordswal doorroeien. Volg de instructies van de medewerkers op.
 16. Een ploeg mag pas aanleggen als dit wordt aangegeven vanaf het Hunze/wisselvlot; dus niet op eigen initiatief. Let op de aanwijzingen vanaf de vlotten.
 17. Een herstart is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.
 18. Aanwijzingen van kamprechters, organisatie, reddingsbrigade en medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, op straffe van uitsluiting of maximaal vijftien strafseconden te bepalen door de Jury.
 19. Kamprechters zijn ten alle tijde gerechtigd om waarschuwingen of straffen op te leggen.
 20. Voor overige regels en het boetebeleid wordt het RvR van de KNRB aangehouden.
 21. Ploegen die instappen bij Gyas (GYA) of het Noorderpoortcollege (NPC) moeten zich melden bij Gyas. Ploegen die instappen bij de kade (KADE) of de Hunze (HUN) moeten zich melden bij de Hunze. Let er op dat je je op de goeie plek meldt, anders is er geen rugnummer voor je aanwezig!
 22. Een ploeg(stuur niet meegerekend) startend in een Mix-veld bestaat voor minstens de helft uit vrouwen.
 23. Indien je een protest wilt indienen omtrent onregelmatigheden tijdens de race, kan dit alleen bij het passeren van de finish door het opsteken van één arm van de stuur van de ploeg. Vervolgens kan de stuur van de ploeg bij de meldtafel op de Hunze zijn of haar protest indienen. Protesten kunnen worden ingediend tot maximaal één uur nadat de laatste boot van de heat is gefinisht.
 24. Voor het Rela-C2+ veld moet op verzoek van de Gyas-Hunze Commissie fysiek bewijs worden geleverd van de relatie, in de vorm die zij geschikt achten. Het besluit van de commissie is bindend.
 25. Een ieder die deelneemt aan de wedstrijd (roeiend dan wel sturend) is verplicht warme kleding te dragen in verband met de kou. Als een vlotcoördinator signaleert dat hier niet aan wordt voldaan, is hij/zij gerechtigd je terug te sturen. 

Zaterdag

 1. Er wordt om de 30 seconden vliegend gestart in de volgorde van de rugnummers, tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald. Bij achten is dit startverschil groter.
 2. In het parcours zijn vele bruggen en bochten, het is toegestaan om in te halen;
  • behalve bij de Berlagebrug (1ste brug op de wedstrijdroute);
  • behalve tussen de Oosterhavenbrug (2e brug op de wedstrijdroute) en de Trompburg (3de brug, dit is een fietsersbruggetje), op straffe van uitsluiting;
  • de Oosterbrug (4e brug) mag door beide bruggaten gepasseerd worden.
  • de Herebrug (5e brug) kan en mag uitsluitend door het rechter gat gepasseerd worden;
  •     tussen de Herebrug (5e brug) en de Emmabrug (7e en laatste brug) is inhalen zeer riskant
 3. De snelste ploeg mag inhalen volgens de ideale lijn. De opgelopen ploeg moet duidelijk kenbaar maken aan welk boord deze wil inhalen. Inhalen mag dus zowel aan bakboord als aan stuurboord. Afsnijden is niet toegestaan.
 4. De opgelopen ploeg dient in ieder geval uit te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 5. Wanneer een ploeg opgelopen wordt op minder dan 100 meter voor een brug met 1 beschikbaar bruggat hoeft deze ploeg niet uit te wijken en dient dus de oplopende ploeg in te houden.
 6. Kamprechters/baancommissarissen kunnen op een aantal plaatsen beslissen over voorrang.

Zondag

 1. De ploeg die als eerste in de loting genoemd is, roeit aan de kant van de Hunze (dus aan stuurboord).
 2. Ploegen worden geacht om tijdens de race aan hun eigen kant van de gracht te blijven roeien.
 3. Ploegen die aan bakboordszijde starten, dienen het bruggat aan bakboordzijde te nemen. Ploegen die aan stuurboordszijde starten, nemen het bruggat aan stuurboordszijde.
 4. Er wordt boord aan boord gestart, beide boten hebben een eigen tijdpuls. Tenzij door de organisatoren anders wordt bepaald.
 5. Na het passeren van de Werkmanbrug worden beide ploegen zo goed mogelijk klaargelegd achter de startlijn (voorstartlijn). Dit zal gebeuren door achterwaarts in te steken in de richting van de brug. Op aangeven van de organisatie zullen de boten vervolgens vanuit stilstaande positie worden gestart vanaf de voorstartlijn. Het starten gebeurt dus achter de daadwerkelijke startlijn. De tijd loopt dan echter nog niet. Bij het passeren van de startlijn (aangegeven met een vlag) krijgt elke ploeg een individuele tijdpuls. Hierdoor kan het lijken of een ploeg voordeel heeft, echter heeft elke ploeg haar eigen start- en finishtijdpuls.
 6. Tijdens het oproeien mag niet voorbij de Herebrug worden geroeid.